Oferta pracy – instruktor fitness (rekrutacja ciągła)

 

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

POSZUKUJE KANDYDATÓW NA STANOWISKO

INSTRUKTOR FITNESS

 

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie 18 lat,
 • posiadanie doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań instruktora fitness,
 1. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wysoka kultura osobista.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa zlecenie,
 2. miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach ul. Piłsudskiego 3.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.

 Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną na adres j.ratajczak@akwenczerwonak.pl z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko – instruktor fitness”.
 2. Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.