Oferta pracy – Konserwator

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Ogłasza konkurs
na stanowisko pracy
KONSERWATOR

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne do 1kV,
 • doświadczenie ogólnobudowlane.

 

Zakres wykonywanych zadań:

1)   nadzór nad stanem technicznym urządzeń sanitarnych, stolarki okiennej i drzwiowej, mebli i sprzętu biurowego oraz wykonywanie napraw i prac konserwatorskich na obiektach CRKF Akwen (systematyczne przeglądy urządzeń technicznych, instalacyjnych i stolarki budowlanej)

2)   prace konserwacyjno-remontowe na obiektach CRKF Akwen;

3) utrzymanie obiektów zarządzanych przez CRKF Akwen w należytym stanie technicznym, konserwacja, obsługa techniczna, utrzymanie porządku placów zabaw, placów street workout, siłowni zewnętrznych;

4)  w przypadkach wyjątkowych zastępowanie innych pracowników zatrudnionych na terenie zakładu pracy zgodnie z poleceniem przełożonych;

5) zgłaszanie kierownictwu CRKF Akwen wszelkich usterek i awarii ze szczególnym uwzględnieniem uszkodzeń, mających wpływ na bezpieczne funkcjonowanie CRKF Akwen;

6)   pomoc przy organizacji imprez organizowanych przez CRKF Akwen oraz pomoc przy składowaniu towarów, itp. prace pomocnicze;

7)   okresowe czyszczenie podłóg za pomocą specjalistycznej maszyny na obiektach CRKF Akwen;

8)   współudział w dokonywaniu zakupów na potrzeby CRKF Akwen;

9) racjonalne gospodarowanie przydzielonymi środkami oraz czuwanie nad oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną i wodą.

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

Informacje dodatkowe:

forma zatrudnienia: umowa o pracę.

 

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” lub na adres e-mail: b.staszczak@akwenczerwonak.pl do dnia 21.02.2018 r.

 

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Czerwonak, 08.02.2018 r.