Oferta pracy – Konserwator maszyn i urządzeń

 Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Ogłasza konkurs
na stanowisko
KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ

 

 Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe elektryczne, elektroenergetyczne, elektroniczne,
 • staż pracy 2 lata,
 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektryczne do 1 kV,
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracach elektrycznych.

Zakres wykonywanych zadań:

 • obsługa i kontrola prawidłowego działania wszelkich urządzeń technicznych
  i eksploatacyjnych,
 • sprawowanie stałego nadzoru nad właściwym działaniem urządzeń będących na wyposażeniu CRKF AKWEN,
 • prace remontowo-konserwacyjne.

Miejsce wykonywania zadań:

 • wyznaczone obiekty CRKF AKWEN.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych.

Informacje dodatkowe:

 • forma zatrudnienia: umowa o pracę.

Wymagane dokumenty (oferty) należy składać bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” z dopiskiem na kopercie: „KONSERWATOR MASZYN I URZĄDZEŃ” w terminie do dnia 31.10.2017 do godz. 15.00.

Nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną.

Zastrzegamy sobie, iż nadsyłane oferty nie będą odsyłane.

Informacja telefoniczna: Tomasz Staszczak 509 750 704.