Oferta pracy – podinspektor ds. marketingu i promocji

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak

ogłasza nabór na stanowisko pracy

PODINSPEKTOR
DS. MARKETINGU I PROMOCJI

 Wymagania niezbędne:

– wykształcenie wyższe brak stażu lub wykształcenie średnie 2 lata stażu pracy,

– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,

– posiadanie obywatelstwa polskiego,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieskazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

– nieposzlakowana opinia,

– znajomość zagadnień marketingu, public relations, reklamy,

– bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie programu MS Office oraz Internetu,

– bardzo dobra znajomość obsługi programów graficznych, np. Gimp lub Photoshop Elements,

– bardzo dobra znajomość systemu wordpress.

 

Wymagania dodatkowe:

– łatwość pisania i umiejętność redagowania tekstów marketingowych i reklamowych,

– kreatywność i pomysłowość,

– umiejętność zwracania uwagi na szczegóły i reagowania na zmieniające się warunki otoczenia

– umiejętność samodzielnego działania,

– umiejętność budowania dobrych relacji z ludźmi,

– odporność na stres,

– wysoka kultura osobista.

– posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

– prowadzenie spraw związanych z kontaktami z mediami oraz promocja  AKWEN,

– kreowanie wizerunku AKWEN,

– koordynowanie i wdrażanie nowych rozwiązań związanych z wizerunkiem AKWEN,

– opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowej i promocyjnej AKWEN,

– opracowywanie materiałów reklamowych oraz przygotowywanie akcji promocyjnych,

– aktualizacja strony internetowej AKWEN oraz profili AKWEN w mediach społecznościowych,

– szukanie partnerów biznesowych i najemców związanych z funkcjonowaniem Centrum Kultury i Rekreacji,

– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów sponsoringowych,

– ocena szans rynkowych związanych z wprowadzeniem przez AKWEN nowych usług,

– opracowywanie materiałów prasowych,

– przygotowywanie oprawy graficznej materiałów,

– organizowanie spotkań i wydarzeń promujących AKWEN,

– współpraca z firmami, szkołami i instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji celów CRKF „AKWEN”,

– prowadzenie badań i analiz dotyczących satysfakcji klientów AKWEN, mieszkańców,

– sporządzanie umów cywilno-prawnych,

– współpraca z pracownikami AKWEN.

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

praca w wymiarze pełnego etatu,

– praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

– miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, I piętro.

 

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV),

– list motywacyjny,

– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

– własnoręcznie podpisane oświadczenie o:

a) nieskazaniu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

b) korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Termin składania dokumentów:  do 18 września 2017 r. do godz. 15.00

 

 Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku

ul. Leśna 6

62-004 Czerwonak.

 

Inne informacje:

 – wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko – podinspektor ds. marketingu i promocji”,

– oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,

– nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną,

– zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,

– oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),

– informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6 w Czerwonaku.