Oferta pracy – Instruktor siłowni

Dyrektor

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

ogłasza konkurs na stanowisko pracy

INSTRUKTOR NA SIŁOWNI

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

 1. ukończenie 18 lat,
 2. posiadanie wiedzy, doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu,
 3. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 4. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. nie skazanie za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 1. uprawnienia instruktora kulturystyki, sportów siłowych lub trenera personalnego,
 2. znajomość informacji z zakresu dietetyki i suplementacji,
 3. dobrej organizacji czasu pracy,
 4. odpowiedzialność i sumienność,
 5. wysoka kultura osobista.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. obsługa klienta (sprawowanie kontroli nad trenującymi, układanie diet, układanie planów treningowych dla klientów indywidualnych, prowadzenie treningów personalnych, doradztwo z zakresu suplementacji, informowanie  o ofercie obiektu),
 2. kompleksowe przygotowanie stanowiska pracy
 3. codzienna kontrola sprzętu do treningu siłowego i aerobowego
 4. obsługa urządzeń siłowni,
 5. utrzymanie porządku na sali siłowni w czasie pracy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę,
 2. praca w wymiarze pełnego etatu,
 3. miejsce pracy: Centrum Kultury i Rekreacji w Koziegłowach, parter.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  1. nieskazaniu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  2. korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
  3. posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Termin składania dokumentów: do 4 września 2017 r. do godziny 15.00

Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonak, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak.

Inne informacje:

 1. Wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty lub pocztą elektroniczną j.ratajczak@akwenczerwonak.pl z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko – instruktor siłowni”.
 2. Zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane.