Stypendia za wyniki sportowe osiągnięte w 2016

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” informuje, że rozpoczął się nabór wniosków młodych sportowców, osiągających wysokie wyniki sportowe, ubiegających się o przyznanie stypendium sportowego na 2017 r. (za wyniki sportowe osiągnięte w roku 2016), spełniających kryteria określone w Uchwale nr 249/XXIX/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego należy składać osobiście lub listownie w siedzibie CRKF AKWEN ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak do dnia 31.12.2016r. (decyduje data stempla pocztowego).

Przypominamy o wszystkich niezbędnych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku.

Poniżej znajduje się Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, będąca jednocześnie Regulaminem przyznawania stypendiów oraz wniosek do pobrania.

Szczegóły i informacje udziela Izabela Paprzycka – e-mailowo: i.paprzycka@akwenczerwonak.pl lub telefonicznie: 61 646 01 49

Dokumenty do pobrania