Podinspektor ds. inwestycji i organizacji

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY

PODINSPEKTOR
DS. INWESTYCJI I ORGANIZACJI

Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
– wykształcenie wyższe,
– posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na powyższym stanowisku,
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:
– posiadanie prawa jazdy kategorii B,
– umiejętność obsługi komputera (Word, Excel, Internet)
– umiejętność samodzielnego działania,
– rzetelności.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
– przygotowywanie dokumentacji dla zatwierdzonych do realizacji zadań inwestycyjnych,
– uzyskanie wymaganych przepisami prawa budowlanego zezwoleń i uzgodnień,
– nadzorowanie terminów bieżących kontroli obiektów oraz przeglądów technicznych,
– współpraca przy przygotowaniu wniosków o udzielenie dofinansowania,
– opracowywanie i aktualizowanie wszelkich dokumentów do których nie mają zastosowania przepisy prawa zamówień publicznych,
– sporządzanie protokołów z przebiegu zebrań z wykonawcami i inwestorami z przeprowadzanych inwestycji,
– organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

– praca w wymiarze pełnego etatu,
– praca administracyjno-biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
– miejsce pracy: hala sportowa w Czerwonaku, parter.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia jest niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV),
– list motywacyjny,
– kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
– inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
– oświadczenie o:
– niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
– korzystaniu z pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych
– posiadaniu obywatelstwa polskiego,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata posiadającego takie orzeczenie.

7. Termin składania dokumentów:

do 10 lipca 2015 r.

8. Miejsce składania dokumentów:

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” w Czerwonaku
ul. Leśna 6
62-004 Czerwonak.

9. Inne informacje:

– wymagane dokumenty (oferty) należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w siedzibie Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak lub za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”
z dopiskiem na kopercie: „Nabór na stanowisko – podinspektor ds. inwestycji i organizacji”,
– oferty, które wpłyną do Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
– nie dopuszcza się składania ofert drogą elektroniczną,
– zastrzegamy sobie, że nadsyłane oferty nie będą odsyłane,
– oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu muszą być podpisane własnoręcznie (wzory dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwonak w zakładce oferty pracy),
– informacja o wyniku naboru będzie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.czerwonak.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN” ul. Leśna 6 w Czerwonaku.

Dyrektor Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej „AKWEN”

ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak

Czerwonak, dnia 30 czerwca 2015 r.